5.01. Kultura-jarduerak egiteko diru-laguntzen eskaera eta haien justifikazioa

 1. 1. Tramitearen informazioa
 2. 2. Tramitearen eskaera
 3. 3. Aurkeztutako dokumentazioa
 4. 4. Tramitearen sinadura
 5. 5. Tramitearen egiaztagiria

Informazioa

Zer da, zertan datza?

Larrabetzun jarduten duten eta edozein udalerritakoak diren irabazteko asmorik gabeko elkarteek diru-laguntzak eskatzea.

Nork eskatu ahal du?

Mota honetako jarduerak edo programak garatu nahi dituen irabazteko asmorik gabe edozein pertsona fisikok edo juridikok, publikoa nahiz pribatua izan.

¿Noiz eskatu daiteke?

 • Emateko: Interesdunek eskaria aurkezteko deialdian zehatzutako epea izango dute eta inoiz ez da hilabete bateko epea baino gehiago izango, deialdia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.
 • Justifikatzeko: Deialdian adierazten den epea baino lehen.

Eskaera eredua

 • Behar bezala betetako eredua.
 • NAN edo IFZ
 • Diru-laguntza eskatzeko: (DL-001-00 eredua)
  • 1. Eskabidea aurkezten duenaren NANaren fotokopia, eta elkartearen ordezkaritza adierazten dokumentua.
  • 2. Erakundearen IFKren fotokopia, erakunde juridikoa bada.
  • 3. Diru-laguntza eskatzea eragin duen jarduera edo gertakariaren proiektu zehaztua. Horrek, gutxienez, proiektuaren azalpena bildu beharko du, baita zein bizilagun dituen xede, zein helburu lortu nahi den eta jarduerak Larrabetzuko udalerrirako dakarren interesa ere, jarduerok non eta noiz burutuko diren zehaztuta.
  • 4. Urteko aurrekontu orekatua: diru sarrerak eta gastuak. Udalari eskatzen zaion diru kopurua zehaztu egin beharko da. 1 eranskinean agertutako eredua jarraituz.
  • 5. Proiektua eta eskabidea euskaraz gutxienez aurkeztu beharko da.
  • 6. Eskabidea aurkeztutako urteko aurrekontua, dirulaguntza eskatzea eragin duen jarduera edo proiektuari dagokionez.
  • 7. Eskatzailea irabazteko asmorik gabeko elkarte edo fundazioa bada, dagokion erregistroan izena emateko ziurtagiria aurkeztu beharko du, bai eta erakundearen estatutuak ere, izena emanda duen erregistroak behar bezala zigilatuta.
  • 8. Ogasunak egindako agiria, zerga aurkeztutako diru-laguntza jarduera edo urteko eskatzea proiektuari betebeharren ordainketa egunean duela egiaztatzen duena. Zergak Larrabetzuko Udalari soilik ordaindu behar dizkioten elkarteek eskabidean erantsiko dute horixe azaltzen duen berariazko aitorpena. Udalak berak ofizioz emango du aipatutako egiaztagiria.
  • 9. Eskatzaileak, indarreko legediaren arabera Gizarte Segurantzarekin behartze-harremana badu, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrak egindako ziurtagiriaren bidez egiaztatu beharko du Gizarte Segurantzarekiko obligazio guztiak egunean dituela.
Diru-laguntza justifikatzeko: (DL-002-00 eredua)
 1. Egindako jardueraren memoria, udalerriko onuradunak adieraziz.
 2. Jarduerak eragindako diru-sarrera eta gastuen balantzea.
 3. Jardueraren ondorioz sortutako gastuen jatorrizko ziurtagiriak, emandako diru-laguntzaren zenbateko osora heldu arte. Ziurtagiri horiek fakturak edo merkataritzako trafiko juridikoan balio duten beste frogagiri baliokideak izango dira.
 4. Diruz lagundutako jarduerak / diru-laguntzarekin bakarrik ez funts propioen edo bestelako diru-laguntzen edo baliabideen bidez ere finantzatzen direnean, funts horietan diruz lagundutako jardueren aplikazioa, zenbatekoa eta jatorria kreditatu beharko dira egiaztagirian.
 5. Diru-laguntzaren helburua bete dela egiaztatzen duen adierazpena.
 6. Onuradunak zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzakoak egunean ordainduta dituela dioten ziurtagiriak.
Egindako jardueren memoria euskaraz gutxienez aurkeztu beharko da.

Non tramitazen da?

Udalean:
 • a) Aurrez aurre:
  • Neguan: astelehenetik ostiralera, 8:00etatik 13:30etara. Asteartean 8:00etik arratsaldeko 18:00etara.
  • Udan (ekainaren 15etik irailaren 15era): astelehenetik ostiralera 8:00etatik 14:00etara.
 • b) webgunearen bidez: http://www.larrabetzu.eus/eu-ES/Izapideak/Orrialdeak/default.aspx

Prezioa

Dohainik.

Prozesuaren edo ebazpenaren epea

 • Zenbatetsitako epea: hiru hilabete
 • Legezko gehieneko epea: hiru hilabete.
 • Administrazioaren isiltasunaren ondorioa: aurkakoa.

Ardura daukan unitatea

Kultura

Dokumentazioa

Izapide honen hirugarren pausuan honako dokumentazioa erantsi behar da:

 • Nortasun-agiria
 • Besteak

Legezko informazioa

Lege-esparrua

 • 38/2003 Legea, azaroaren 17koa, Diru-laguntzen Lege Orokorra dena.
 • 887/2006 Errege Dekretua, uztailaren 21ekoa, Diru-laguntzen Erregelamendu Orokorra onetsi duena.
 • Larrabetzuko Udaleko Kultura Arloan Aritzen diren Elkarteei Diru-Laguntza emateko Zuzentaraua jasotzen duen Ordenantza.

Oharrak

HAZean bete beharreko prozedura

 1. Eskabidea jasotzea, egiaztatzea eta erregistratzea.
 2. Interesdunari eskabidearen kopia edo hartu-agiria eta dagokion erregistro-zenbakia ematea.
 3. Eskabidea Kultura Sailera bidaltzea.

Dagokion udal atalean egin beharreko prozedura

 • Diru-laguntza emateko prozedura:
  • 1. Eskabideak balioztatzea deialdiaren oinarri arautzaileek ezarritako irizpideen arabera.
  • 2. Emakidaren proposamena, txosten bidez egina.
  • 3. Alkatearen Dekretua, emango diren zenbatekoak onesten dituena.
  • 4. Erakundeei edo interesdunei emakidaren jakinarazpen idatzia bidaltzea.
 • Diru-laguntza justifikatzeko prozedura:
  • 1. Kultura Sailak egiaztagiriak berrikustea, deialdiaren oinarri arautzaileetan ezarritako edukiei jarraiki.
  • 2. Onesteko proposamena, txosten bidez egina.
  • 3. Eskabidea Ogasun Sailera bidaltzea, ikustatzeko.
  • 4. Erakundeei edo pertsona interesdunei onespenaren jakinarazpen idatzia bidaltzea.

Oharrak

 • Diru-laguntza jasotzeko eskubidearen aitorpen ebazpenarekin diru-laguntzaren %70 ordainduko zaio eta gainerako %30a diru-laguntza justifikatzerakoan kobratuko du.
 • Izapide hori betetzeko Udalak berak egiten dituen ziurtagiriak ez ditu eskatzaileak emango, Sailak berak izapidetuko baititu barne-prozedurei jarraiki.
 • Argibide gehiago web orri honetan: http://www.larrabetzu.eus/eu-ES/Izapideak/Orrialdeak/default.aspx
 • Honekin batera inprimakiak jaso dira.