Noticias

 

Datos económicos del 2016

 Guztira/Total:

                                  Aurrekontuak            Likidazioa

Diru sarrerak/Ingresos: 2.293.426,82€     2.255.286,56€
 + erremenenteak (Remanente de años anteriores)

Gastuak/Gastos:      2.293.426,82€             2.507.656,52€

Aurrekontuak onartuta, 2015.urtean amaitu barik zeuden inbertsioak, 2016.urteko kontuetan sartzen dira. Tras aprobar los presupuestos del 2016, se suman a las cuentas del 2016 las inversiones sin finalizar en el 2015.

  • Diru sarrerak:
Diru sarrerak
Aurrekontua 2016 Likidazioa 2016
2.293.426,82€ 2.255.286,56€ %98

2016.urteko aurrekontuekaz konparatuz, %97an bukatu da. Se finaliza el 2016 al 97% respecto a lo presupuestado para el 2016.

Azpimarratzekoa/Destacable:

  • Zuzeneko zergak, IAR, OHZ (IBI), IBILGAILU ZERGA, PLUSBALIA,... Aurrekontuetan baino %9 gehiago izan da. Los impuestos directos crecieron un 9% respecto al 2015
  • Zeharkako zergak. Eraikuntzarako Lizentziak,... %159. Lo simpuestos indirectos al 159% sobre 2015.
  • Tasak eta bestelako zergak: %102. En tasas y otros impuestos al 102%
  • Diru laguntzak eta udalkutxa: %94. Aurrekontuak egin genituenean, udalkutxaren likidazioa ez zen difinitiboa eta azkenean Aldundiari diru gehiago itzuli behar izan dogu. Los ingresos de Udalkutxa supusieron el 94% respecto a la previsión, ya que cuando se realizó el presupuesto no estaba realizada la liquidación de la diputación y al final había que devolver más dinero a la diputación.

  • Gastuak:

Gastuak
AURREKONTUA 2016 LIKIDAZIOA 2016
Langileen gastuak. Personal 455.911,00€ 372.400,82€ 82%
Diru laguntzak+manko 698.301,00€ 564.367,11€ 81%
Gastu orokorrak 1.059.541,82€ 1.056.319,10€ 100%
Beste batzuk.....

GUZTIRA, 2015.urteko inbertsioak sartuta: 2.507.656,52€, gasto total incluidas inversiones

Azpimarratzekoa:

  • Langileen gastuak. Idazkaria eta garbitzailearen postuak ez dira bete 2016 urtean. 2017 urtean beteko dira. Los gastos de personal al 82% porque no se han sustituido dos plazas, secretario y limpieza.
  • Gastu orokorrak. Aurreikusitako ia guztiak bete dira. Aurrekontuak egiterakoan planteatutako helburuak bete dira. En los gastos generales se ha realizado practicaente el 100% de lo previsto
  • Diru laguntzak. Ez dira bete helburuak. Partida batzuk ez dira erabili aurreikusita zeuden bezala. No se han cumplido los objetivos y hay partidas que no se han utilizado en su totalidad
  • INBERTSIOAK.  2016. urtean egindakoa:  ERREKONDOKO URBANIZAZIOA, BIDEKURTZETAKO BIDEA KONPONDU, LUDOTEKA AMAITU ETA MUGIKORTASUN PLANAGAZ JARRAITU (Kaleak margotu, birdisenatu trafikoa,…) 490.000 euro. 2015. urtean hasitakoa amaitu da.

Bakarrik ur sarearen birjarpena ez da egin 2016. urtean.  Obra hau 2017ko Apirila-Maitzan  egingo da.
Durante el 2016 se han realizado las siguientes inversiones: Urbanización de Errekondo-Zubibarri, arreglo del camino de bidekurtzeta, terminar la ludoteka, desarrollar el plan de movilidad,… 490.000 euros se han invertido y se han terminado las obras comenzadas en el 2015. Falta por realizar la renovación en la red de aguas que ya esta aprobada y que se realizará en Abril-Mayo

Decreto de la liquidación del año 2016 (PDF 288KB)

Liquidación cuentas 2016 (PDF 564KB)